THOR ELIAS

PHOTOGRAPHER


FASHION EDITORIAL & PERSONAL WORK